Nyilvántartási szám: B/2020/001028
ÁLTALÁNOS TANFOLYAMI FELTÉTELEK
BEJELENTETT KÉPZÉSEKRE JELENTKEZŐKNEK

Tisztelt Jelentkező!

A WSH Számítástechnikai, Oktató és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 97. adószám: 12048898-2-43, cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-09-461038, nyilvántartásba vételi szám: B/2020/001028, a továbbiakban WSH Kft. vagy Képző) mint felnőttképzési intézmény az általa a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2/A.§ (1) bekezdése szerint megvalósítandó, bejelentésköteles képzései vonatkozásában az alábbi általános tanfolyami feltételekről tájékoztatja Önt.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelentkezési lap beküldésével Ön a jelen tanfolyami feltételeket elfogadja, és ezáltal az Fktv. 13.§-a szerinti felnőttképzési szerződés – amennyiben az adott képzésre eltérő feltételek nincsenek megállapítva – az alábbi tartalommal érvényesen létrejön a WSH Kft. és Ön között!

 1. Képzés megnevezése, óraszáma, ütemezése: a jelentkezési lapon feltüntetve.
 2. Kezdés és befejezés időpontja: ha az adott képzéshez eltérő időpont nincs megállapítva, munkanapokon 9 és 17 óra között kerül megvalósításra.
 3. Előzetesen megszerzett tudás beszámításának módja: a résztvevő előzetes tudását a résztvevő végzettségét igazoló bizonyítványok, tanúsítványok dokumentumelemzésével, ill. a kompetenciák meglétét felmérő szóbeli teszt eredményének elemzésével, értékelésével végzi el a Képző.
 4. A képzés elvégzésével megszerezhető dokumentum: Tanúsítvány. A Tanúsítványt a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszeren keresztül (melyet az Oktatási Hivatal felügyel) állítja elő a Képző, a résztvevő kérelme szerint papír alapon vagy elektronikus úton, melyhez szükséges a résztvevő adatainak továbbítása.
 5. A képzésen nyújtott teljesítmény ellenőrzésének, értékelésének módja: szóbeli beszámoló.
 6. Vizsga: a képzéshez nem kapcsolódik vizsga.
 7. Díjfizetés: a képzés díját egy összegben a jelentkezési lap tartalmazza. A díjat, amennyiben azt a résztvevő viseli, számla ellenében, a képzés megkezdéséig, banki átutalással egy összegben köteles megfizetni. Amennyiben a díjat a résztvevő munkáltatója viseli, annak megfizetése a munkáltató és a Képző között létrejött szerződés szerint történik. Képző a feltüntetett díjakon felül más jogcímen további díjat vagy költséget nem állapít meg a résztvevő terhére.
 8. Támogatás: a képzés megvalósítása nem állami vagy uniós támogatás felhasználásával történik.
 9. Ösztöndíj: a képzés keretében nincs lehetőség ösztöndíj igénybe vételére.
 10. Felek általános jogai és kötelezettségei: Képző köteles a képzésnek a haladási anyag tananyagegységekre vonatkozó ütemezésében foglaltak szerinti megtartására, gondoskodik a képzések megfelelő személyi feltételeinek és – amennyiben a képzés a Képző által biztosított helyszínen történik – a tárgyi feltételek biztosításáról. A résztvevő vállalja a képzésen történő részvételt, a Képző által a képzés kezdetén szóban ismertetett képzési menetet, időbeosztást és a panaszkezelési rendet betartja. A képzések formája lehet tantermi, online, vagy ún. blended, mely a tantermi és online forma együttes alkalmazása az adott képzés során. A Képző jelenléti ívet vezet a tantermi órákon, melyet a résztvevő köteles aláírni. Online kapcsolat esetén a jelenléti ívet az online bejelentkezetteket tartalmazó képernyőfelvétel helyettesíti. A résztvevő a képzés végén a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszer elektronikus értékelőlapján véleményezheti a képzés minőségét, az oktató munkáját. A felnőttképzési jogviszony a felek erre vonatkozó megállapodása alapján szünetelhet. A szünetelés alatt egyik felet sem illetik, illetve terhelik a felnőttképzési jogviszonyból fakadó jogok, illetve kötelezettségek.
 11. A hiányzás megengedett mértéke, túllépésének következményei: a hiányzás megengedett mértéke az összóraszám 10%-a. Ennek túllépése esetén a résztvevő nem kap Tanúsítványt, és a teljes képzési díjat köteles megfizetni a Képző részére, a mulasztott órák pótlását nem igényelheti.
 12. A szerződésszegés jogkövetkezményei: Amennyiben a Képző nem tartja meg a képzést a résztvevő jogosult a már befizetett díj visszatérítésére. A Képző érdekkörében felmerült okból elmaradt tanórát a Képző egyeztetett időpontban pótolja. A résztvevőnek okozott kárért a Képző a polgári jog általános szabályai szerint felel. A résztvevő, amennyiben az esedékes díjfizetési kötelezettségét nem, vagy késedelmesen teljesíti, a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény, Ptk.) 6:48.§-a szerinti késedelmi kamat fizetésére köteles, valamint viseli a követelés behajtásának jogi költségeit. A megengedett hiányzás túllépése esetén Tanúsítványt nem kaphat, a képzés díjának részbeni visszatérítésére sem jogosult, és nem tarthat igényt a mulasztott órák pótlására.
 13. Felmondási jog: Mind a résztvevő, mind a Képző jogosult azonnali hatállyal felmondani az alábbi esetekben: (1) a Résztvevő a képzés folytatására egészségileg alkalmatlanná vált; (2) a résztvevő fizetési hátralékát a Képző felszólítása ellenére sem teljesíti; (3) a résztvevő a kontaktórákról a képzési programban meghatározott időnél igazolatlanul többet mulasztott.
 14. Panaszkezelés: A képzéssel kapcsolatos panaszaival a résztvevő a Képző helyszíni képviselőjéhez fordulhat, aki haladéktalanul kivizsgálja a panaszt és intézkedik. Amennyiben a problémát rövid úton, egyeztetés útján nem tudják rendezni a felek, a Polgári Perrendtartás (2016. évi CXXX. törvény, Pp.) szerint illetékes bírósághoz fordulhat a résztvevő.
 15. Adatkezelés: az adatkezelési tájékoztató szerint történik.
 16. Egyéb rendelkezések: a felnőttképzési jogviszonyból származó esetleges jogviták esetén a résztvevő és Képző a felmerülő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás között – békés úton – rendezik. Amennyiben ez az egyeztetés megkezdésétől számított 30 napon belül nem vezet eredményre, úgy a Pp. általános hatásköri és illetékességi szabályai szerinti bírósághoz fordulhatnak. Egyebekben az Fktv. és a Ptk. rendelkezései alkalmazandók.