A WSH Kft. (továbbiakban: Társaság) tulajdonosainak és vezetőinek meggyőződése, hogy a Társaság hosszú távú, eredményes működésének legfontosabb feltétele az Ügyfelek megelégedettsége és az etikus, tisztességes üzleti magatartás. Mind a vezetőség, mind a munkatársak elkötelezettek az Ügyfelek igényeinek és elvárásainak mindenben megfelelő, jó minőségű hardver- és szoftvertermékek forgalmazása, az indokolatlan környezeti terhelések elkerülése, az antikorrupciós (jog)szabályok betartása, valamint a magas szakmai színvonalú informatikai szolgáltatások teljesítése mellett. Magatartásukkal, szakértelmükkel és a partnerek támogatásával elősegítik ezen termékek és szolgáltatások minőségének folyamatos fenntartását, állapotuk megóvását, rendeltetésszerű alkalmazhatóságuk biztosítását, továbbá a környezet védelmét és a korrupciós kockázatok minimalizálását.

Ez a Társaság minden tulajdonosa, vezetője és munkatársa számára egyaránt azt jelenti, hogy tevékenységük során szakmailag magas szinten, környezettudatosan, körültekintően, lelkiismeretesen, vonatkozó előírásoknak és szakmai irányelveknek mindenben megfelelően, legjobb tudásunk szerint, tisztességesen és becsületesen járnak el. Céljuk, hogy a szolgáltatásainkat pontosan és rugalmasan teljesítsék, továbbá hogy eközben a környezetet a lehető legkisebb mértékben terheljék és elkerüljék a korrupciós cselekmények előfordulását.

A Társaság stratégia egyik meghatározó eleme a korrupció elleni folyamatos fellépés, amelynek részeként a Társaság számos antikorrupciós intézkedést tesz a belső és külső korrupcióellenes munkakörnyezet, tisztességes üzleti kapcsolatrendszer, etikus munkavállalói magatartás, pozitív társadalmi és partneri megítélés, valamint a jó hírnév fenntartása és fejlesztése érdekében. Az alkalmazott antikorrupciós kontrollok hozzájárulnak a feltárt korrupciós kockázatok csökkentéséhez, minimalizálásához. A Társaság határozottan megtiltja és ellenzi a korrupció minden formáját mind a Társaságon belül, mind a partnereivel és az érdekelt felekkel folytatott együttműködés, a velük kialakított kapcsolatok vonatkozásában.

A Társaság valamennyi munkatársának elemi kötelessége a jogszabályok betartása, valamint az etikus, minőségi és környezettudatos munkavégzés. A Társaság vezetősége elkötelezett az integrált irányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt és önként vállalja, hogy az általános menedzsment szempontjai közé beépíti a környezet védelmét és az antikorrupciós kontrolloknak való megfelelést. A leírtakkal összhangban önmagunk felé támasztott elvárásunk, hogy a Társaság:

  • minőségirányítással, környezetirányítással és az antikorrupciós irányítással kapcsolatos követelményeknek megfeleljen,
  • szolgáltatások és a munkavégzés folyamatai szabályozott és ellenőrzött körülmények között valósuljanak meg,
  • jogszabályi és megfelelési kötelezettségeket mindenkor teljesítse,
  • korrupciót minden formájában megakadályozza és ösztönözze a jóhiszemű vagy megalapozott aggályok bizalmas, megtorlástól való félelem nélküli kifejezését,
  • Ügyfelek igényeit maradéktalanul és gazdaságosan kielégítse, környezetét megóvja,
  • partnerek és gyártók általi megítélése kedvező legyen,
  • versenyképességét, piaci pozícióját, jó hírnevét folyamatosan erősítse,
  • minőségkultúrája, környezettudatossága és etikai megközelítése fejlődjön, a korrupcióellenesség, minőség és környezetvédelem iránti elkötelezettség minden munkavállalónál belső késztetéssé, igényességgé formálódjon.

A Társaság által végzett felnőttképzési szolgáltatás végrehajtása során a Társaság elkötelezett a képzésen résztvevők szakmai tudásának gyarapítása és ezen tudás készségszintű gyakorlati alkalmazhatóságának fejlesztése iránt. Naprakész, korszerű informatikai ismereteket nyújtó képzésekkel és a vizsgafolyamatok, vizsgafeltételek objektivitásával biztosítja a megszerezett szakmai tudás vizsgapartnerünk általi független elismerésének alapját. Korszerű felnőttképzési infrastruktúrával, kompetens és magasan kvalifikált szakemberek segítségével hatékonyan támogatja az ismeretek átadását, megértését.

A Társaság a szakmai, üzleti, környezeti és antikorrupciós célok elérése érdekében tökéletesíti integrált irányítási rendszerét, az Ügyfelei által meghatározott és a nemzetközileg elfogadott követelmények figyelembevételével. A folyamatos minőségfejlesztés, korrupciós kockázat minimalizálás, környezeti terhelés csökkentés és környezetszennyezés megelőzése a Társaság minden munkatársának állandó feladata. Ügyfeleink megelégedettségét és a kitűzött célok teljesítését folyamatosan mérjük és értékeljük.

Minden munkatársunk kötelessége, hogy jelentse a jogszabályokban, jelen integrált irányítási politikában és az antikorrupciós jellegű szabályzatokban meghatározott irányelvek és előírások megsértését, vagy annak gyanúját. A Társaság minden körülmények között biztosítja, hogy senkit se érjen hátrány, diszkrimináció vagy felelősségre vonás a fentiek szerinti bejelentése következtében, amennyiben azt jóhiszeműen tette vagy ésszerűen feltételezett egy korrupciós eseményt (annak gyanúját). A Társaság biztosítja továbbá, hogy nem éri semminemű hátrány, diszkrimináció vagy felelősségre vonás a bejelentőt akkor sem, ha megtagadta a korrupciós cselekményben való részvételt.

A Társaság céljai eléréséhez az ISO 9001, ISO 14001 és az ISO 37001 szabványok szerint kialakított integrált irányítási rendszert üzemeltet, összhangban jelen integrált irányítási politikában foglaltakkal, amelynek a Társaság minden dolgozója elkötelezettje. A Társaság vezetősége kötelezettséget vállal az alkalmazható követelmények és a jogszabályok betartására, korrupció megelőzésére és elkerülésére, környezeti teljesítmény növelésére, valamint az anyagokkal és az energiával való takarékosságra. Vállalja, hogy a kijelölt célok és előirányzatok megvalósításához szükséges feltételeket, erőforrásokat biztosítja.

Az integrált irányítási politikában meghatározottak betartása a Társaság valamennyi munkatársának és vezetőjének feladata. A szabályozáskörnyezet egyes elemeinek kommunikálásáért, azok megértésének és elfogadásának támogatásáért, valamint betartatásáért a Társaság vezetői felelősek. Az antikorrupciós megfelelésért felelős funkciót betöltő személy az integrált irányítási vezető, feladatát mindennemű befolyástól és összeférhetetlenségtől mentesen hajtja végre. A Társaság a rendelkezésére álló minden eszközzel biztosítja, hogy az alkalmazott antikorrupciós kontrollok és a bejelentések alapján feltárt esetleges etikátlan magatartás és/vagy korrupciós esemény kivizsgálásra kerüljön, valamint a vonatkozó jogszabályok és a szabályozáskörnyezet által előírt (jog)következmény alkalmazásra kerüljön.

Budapest, 2023. április 24.

Nemes Csaba
ügyvezető